به منظور کاهش اثرات تحریم ی در حوزه صادرات و واردات محصوالت و خدمات دانش بنیانی بد یع و نوظهور، تسهیل و نظام مند کردن فرایند اکتساب و انتقال فناوری، ارائه خدمات تجاری سازی محصوالت و خدمات فناورانه و دانش بنیان فناور پایه بویژه فناوری های پیشرفته، بدیع و نوظهور در زنجیره ایده تا تولید ثروت، خانـه تجارت بیکپـن در سطوح مختلف ملی وبین المللی ذیل مرکز نوآوری و توسعه فناوری های همگرا بیکپن پژوهشگاه راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.