کمپانی UKSAMS LTD بـا هدف پاسخگویی بـه نیازهای فعالان   اقتصادی  در حوزه بازرگانی ، حمل و نقل ، سرمایه گذاری و تشکیل کانالی امن برای مسائل پولی-مالی تجـار در کشور انگلستان تأسیس گردید .

این کمپانی با داشتن گواهینامه iso9001:2015 مدیریت کیفیت و بیمه نامه حمایت از سرمایه مشتریان از کمپانی AXA در صدد جلب بیشتر اعتماد فعالان اقتصادی گام برداشته است.    این مجموعه  با بهـره‌گیـری از توان مـدیـریتی و کارشناسی دقیق ، فعالیت خود را بـا تمرکـزبـر بـازارهای بیـن المللی آغـاز نموده است . این شرکت در نظـر دارد جهت دسترسی به بـازارهای بین‌المللـی

و حضور فعال در کانون های تقـاضا ،  شبکه اجرایی خـود را در کشـورهـای مختلفی تـوسعـه و مستقر نمـوده وهمچنین فعالیت های تجـاری متنـوعی را درحـوزه صادرات ، واردات و برندسازی در سرتـاسر دنیـا از طریق دفـاتر و شرکای تجـاری خود به مرحله اجـرا دربیاورد . ظرفیت هایی که علاوه بر ایجـاد قابلیت های تجـارت بین‌‌الملل ، توان مجموعه را جهت کشف فرصت های تجـاری و سرمـایه گـذاری در مقیـاس گستـرده صنعتـی و بخش های خدمـاتی در عرصه بـازارهای بیـن المللـی را نشـان می دهـد ، لـذا ایـن شـرکت در صـدد است با انطباق پذیری حداکثری با استانداردهای پیشرفته جهانی ، شبکه پایدار و گسترده ای از زنجیره‌های تأمین

را جهت ارتقـاء توسعه ارتباطات تجـاری و اقتصادی ، همکاری های صنعتی – مالی و بهبود رقابت پذیری  در سـراسـر جهـان شکـل داده و تسهیلات مورد نیاز برای متقاضیان ورود به این عرصه را فراهم آورد.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: